Contoh Soal Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013

Pada kesempatan kali ini, admin telah membagikan latihan soal pilihan ganda mata pelajaran bahasa jawa kelas 10 semester 1 kurikulum 2013 beserta jawabannya dan 5 soal uraian atau essai. Soal bahasa jawa kelas 10 ini diperuntukkan bagi adik-adik yang hendak mengikuti persiapan ujian semester ganjil/gasal atau sebagai bahan latihan. Kunci Jawabannya terletak pada huruf yang diblok hitam tebal. Baiklah langsung saja berikut Contoh Soal Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013.

PETUNJUK KHUSUS

I. Wenehana tandha ping (X) ing  wangsulan A, B, C, D utawa  E sing paling  bener!

1. Tembang macapat cacahe ana….
A. 10
B. 11
C. 12
D. 14
E. 13

Jinener ing wedhatama
Mrih tan kemba kembaning pambudi
Mangka nadyan tuwa pikun
Yen tan mikani rasa
Yekti sepi sepa lir sepah asamun
Samasane pakumpulan
Gonyak-ganyuk nglelingsemi

2. Tembang macapat ing dhuwur diarani tembang….
A. Kinanthi
B. Mijil
C. Pangkur
D. Pocung
E. Gambuh

3. Etungen gunggunge wanda (suku kata) saben larike tembang ing dhuwur…
A. 8, 11, 8, 7, 12, 8, 8
B. 8, 11, 7, 8, 12, 8, 8
C. 7, 11, 8, 8, 12, 8, 8
D. 7, 12, 8, 8, 11, 8, 8
E. 8, 12, 8, 7, 11, 8, 8

4. Tembang macapat kuwi nyritakake bab…
A. Sastra jawa
B. Lelagon jawa
C. Lelewane basa
D. Solah bawa
E. Laku jantrane manungsa

5. Etungen ana pira cacahe guru gatra tembang macapat ing dhuwur….
A. 8
B. 7
C. 9
D. 10
E. 6

6. Tembang pangkur duweni watak…
A. Sedih, sereng, gagah
B. Sedih, anteping ati, semangat
C. Gela, sedih, kuciwa
D. Sereng, anteping ati, gagah
E. Sereng, gela, kuciwa

7. Cacahe wanda (suku kata) saben sagatra diarani…
A. Guru gatra
B. Guru lagu
C. Guru sastra
D. Guru wilangan
E. Guru basa

8. Pathokan sajroning tembang macapat kang ngemot pathokan cacahe larik saben sapada yaiku…
A. Guru sastra
B. Guru basa
C. Guru lagu
D. Guru wilangan
E. Guru gatra

9. Sawijining kedadeyan utawa prastawa, kang nyata utawa fiktif, diarani…
A. Novel
B. Dongeng
C. Cerkak
D. Geguritan
E. Tembang

10. Crita cerkak kuwi kudu ngandhut unsur apa wae?
A. Intrinsik lan ekstrinsik
B. Internal lan eksternal
C. Intrinsik lan eksternal
D. Internal lan ekstrinsik
E. Intrinsik lan ekstrim

11. Apa wae kang dadi unsur intrinsik cerkak?
A. Tema, tokoh, agama, watak, alur, amanat
B. Tema, watak, setting, alur, budhaya, amanat
C. Tema, tokoh, watak, alur, setting, amanat
D. Agama, budhaya, politik, ekonomi
E. Tema, agama, budhaya, politik, ekonomi

12. Tahapan utawa tataran crita kuwi diarani alur/plot. Tahapan crita kang diwiwiti saka wektu ana kedadeyan sepisan mundhak akibate terus nganti rampung iku diarani  alur….
A. Biasa
B. Rumit
C. Mundur
D. Maju
E. Campuran

13. Paraga ing crita cerkak kuwi bisa kagolongake dadi telu yaiku…
A. Antagonis, protagonis, psikologis
B. Antagonis, psikologis, tritagonis
C. Protagonis, antagonis, tritagonis
D. Casting , tritagonis, antagonis
E. Psikologis, casting, protagonis

14. Agama, budhaya, politik, ekonomi iku kagolong unsur..
A. Internal
B. Ekternal
C. Ekstrim
D. Ekstrinsik
E. Intrinsik

15. Kang dadi titikane cerkak kajaba…
A. Isine ngayawara
B. Bisa diwaca rampung wiwitsepisan maca
C. Padhet isi lan tujuan enggal digayuh
D. Isine prasaja
E. Wektu kedadean cekak

16. Kang dadi sumbere crita ing crita cerkak yaiku…
A. Tokoh
B. Amanat
C. Alur
D. Setting
E. Tema

17. Kang kudu ana ing sajroning crita kanggo mangun amrih dadi crita kang gampang dinalar,  iku diarani unsur…
A. Ekstrinsik
B. Intrinsik
C. Eksternal
D. Internal
E. Ekstrim

18. Tataran gawe sinopsis iku kajaba…
A. Maca naskah asli
B. Nyatet pikiran-pikiran utama saben saparagraf
C. Adhedasar pikiran pokok sing dirangkum gawea tulisan cerkak
D. Sinopsis diwaca ulang banjur direvisi
E. Dialog lan monolog aja diialangi

19. Sinopsis punika sami kaliyan…
A. Garban
B. Ringkesan
C. Catetan
D. Carita
E. Cerkak

20. Kang ora kena diilangi nalika damel sinopsis yaiku…
A. Unsur intrinsike
B. Tokoh-tokohe
C. Unsur ekstrinsike
D. Monologe
E. Dialoge

21. Pawarta iku klebu jinising…
A. Pengumuman
B. Carita
C. Berita
D. Lesan
E. Tulisan

22. Informasi anyar utawa informasi ngenani sawijining prastawa kang dumadi, diwartakake lumantar wujud cetak, siaran, internet  iku pangerten saka…
A. Pengumuman
B. Pawarta
C. Cerkak
D. Novel
E. Pidhato

23. Apa wae unsur-unsur pawarta kuwi?
A. Sapa, kepiye, geneya, apa, lahapa, kapan
B. Apa, ing ngendi, karo sapa, lahapa, kepiye
C. Kapan, kedadeane, karo sapa, ing ngendi, apa, sapa
D. Apa, sapa, kapan, ing ngendi, geneya, kepiye
E. Apa, karo sapa, kapan, ing ngendi, geneya, kepiye

24. Nulis pawarta kudu nganggo tata tulis urutan utawa struktur kanthi tujuan supaya para pamaca…
A. Paham macane
B. Ngerteni isine
C. Entuk kawruh
D. Luwih gampang anggone nulis
E. Tertarik maca

25. Ora kabeh prastawa pantes dilapurake marang brayan agung, ananging amung prastawa kang duwe nilai pawarta. Dene prastawa sing duwe nilai pawarta kajaba…
A. Prastawa kang gampang dingerteni
B. Prastawa ngenani bab kang cengkah
C. Prastawa ing bab kemajuane ngelmu lan kawruh anyar
D. Sajroning prastawa ana  bab kang wigati
E. Prastawa kang nyata-nyata kedadean

26. Kaidah utawa wewaton nulis pawarta kudu nganggo basa jurnalistik. Cak-cakane basa jurnalistik kuwi kajaba..
A. Ringkes
B. Lugas
C. Langsung
D. Komunikatif
E. Nganggo kalimat aktif

27. Wewaton nulis pawarta kuwi kudu aktual. aktual tegese…
A. Langsung
B. Anyar
C. Ngirit tembung
D. Gampang dimangerteni
E. Ngecakake ukara tanduk

28. Gambar omah adat jawa ing ngisor kuwi diarani…
A. Omah pencu/joglo
B. Omah bekuk lulang
C. Omah limasan
D. Omah minimalis
E. Omah panggung

29. Griyanipun warga dhusun kathah ingkang wangunanipun…
A. Limasan
B. Minimalis
C. Panggung
D. Bekuk lulang
E. Pencu/joglo

30. Ruwangan utawi wangunan  ingkang paling ngajeng griya wangun joglo naminipun..
A. Latar
B. Pos jaga
C. Tlampik/teras
D. Pendhapi
E. Joglo

31. Kajawi saka guru ingkang cacah papat,wonten ugi saka ingkang langkung alit cacah 12 ingkang dipunwastani…
A. Saka guru
B. Saka tengah
C. Saka pangarak
D. Saka ngarep
E. Tarub

32. Saka papat utawa saka guru sing nyangga pencu minangka landhesane…
A. Kekuwatan
B. Kesehatan
C. Kesabaran
D. Ketekunan
E. Kedisiplinan

33. Rong tembung utawa luwih kang didadekake siji kanthi nyuda cacah wandane kang ora ngowahi tegese tembung, iku diarani..
A. Tembung saroja
B. Tembung lingga
C. Paribasan
D. Tembung garban
E. Saloka

34. Tembung loro utawa luwih kang tegese padha utawa meh padha lan digunakake kanggo bebarengan, nanging ora nuwuhake teges anyar. diarani…
A. Tembung camboran
B. Tembung garban
C. Tembung saroja
D. Saloka
E. Paribasan

35. Prapta ing yen digarban dadi…
A. Pratoing
B. Praing
C. Rapting
D. Praptaing
E. Prapteng

II. Wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki!

1. Apa wae  unsur-unsur  intrinsik cerkak, sebut lan jelasna……
2. Apa kang diarani deskripsi….
3. Gawea ukara saka tembung saroja, tembung garba, lan tembung plutan…
4. Tamu sekalian ingkang kinurmatan, gantinen nganggo aksara jawa…
5. Sebutke tembang macapat kanthi urut…

2 pemikiran pada “Contoh Soal Bahasa Jawa Kelas 10 Semester 1 Kurikulum 2013”

Tinggalkan komentar